REMONT KOŚCIOŁA – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0222/18
pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Majewa Kościelnego poprzez remont zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierza”
realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0222/18-00
zawartej dnia 03.12.2018r
w ramach postępowania nr 1/RPOWP/2019 na:

realizację  inwestycji budowlanej – remont elewacji, więźby dachowej, ościeży okiennych, kształtowanie terenu w ramach projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Majewa Kościelnego poprzez remont zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierza”, Majewo Kościelne, gmina Sidra, dz. nr 29/1 i 29/2

Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B. Częstochowskiej i Św. Kazimierza
Majewo Kościelne 1
16-124 Sidra
tel.: 85-721-17-86
e-mail: majewo@archibial.pl

zaprasza do złożenia ofert na:

realizację  inwestycji budowlanej – roboty budowlane, polegające na remoncie elewacji, więźby dachowej, ościeży okiennych i kształtowaniu terenu w ramach projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Majewa Kościelnego poprzez remont zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierza”, Majewo Kościelne, gmina Sidra, dz. nr 29/1 i 29/2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji technicznej załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami jest możliwa do pobrania ze strony internetowej: http://www.majewo.archibial.pl  oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia – 30 sierpnia 2019r.

Majewo Kościelne, dnia 04 lutego 2019r.

TUTAJ ZNAJDZIESZ WSZYSTKIE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM